ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ ปีการศึกษา 2556
ดูรายละเอียดที่นี่


เอกสารหลักสูตรปริญญาโท

ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2556


  รายวิชา
  แผนการศึกษา
 เอกสารสำหรับผู้ให้คำรับรอง

เปิดรับสมัคร ป.โท ปี 56 รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556


(สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 เม.ย.56
ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
เวลา 9.00-12.00 น.)


สมัครเรียน Online ป.โท

 
 

 
โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ

ระดับปริญญาโท

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจเป็นการบูรณาการและเชื่อมต่อ
องค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และพาณิชยศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ีความรู้และทักษะด้านการจัดการทางวิศวกรรมการพาณิชย์และการจัดการเชิงธุรกิจในระ
ดับสูงเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทาง
วิศวกรรม

ชื่อปริญญา

 
(ชื่อเต็มภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
(วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ)
 
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
Master of Engineering
 
 
(Engineering and Business Management)
 
(ชื่อย่อภาษาไทย)
วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ)
 
(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)
M.Eng. (Engineering and Business Management)

กำหนดการการรับสมัคร

          วันที่ 11 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2554

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

           ปีการศึกษาละ 50 คน

โครงสร้างหลักสูตร

          แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา (ผู้สมัครเลือกได้เองตามความสมัครใจ)ได้แก่แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ทั้ง 2 แผนการศึกษามีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเท่ากัน คือ 40 หน่วยกิต ดังนี้

แผน ก    

 

วิชาแกน

10

หน่วยกิต

 

วิชาเฉพาะสาขา

15

หน่วยกิต

 

วิทยานิพนธ์

           15

หน่วยกิต

       รวม             40
หน่วยกิต
       
       

แผน ข    

 

วิชาแกน

10

หน่วยกิต

 

วิชาเฉพาะสาขา

15

หน่วยกิต

 

วิชาเลือก

9

หน่วยกิต

 

วิชาการศึกษาอิสระ

             6

หน่วยกิต

       รวม             40
หน่วยกิต
          ในแต่ละแผนการศึกษา มีสาขาเฉพาะทางให้เลือก 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาการจัดการการก่อสร้างและธุรกิจ และ 2) สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้เองตามความสมัครใจ

ค่าใช้จ่าย

 
- ค่าหน่วยกิต  หน่วยกิตละ
3,000
 บาท
 
- รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตร (1.5 ปี)
178,000
 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและเกณฑ์การรับสมัคร/คัดเลือก

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาที่เกี่ยว
  ข้องหรือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกจากสถาบันการ
  ศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ

 2. เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือในกรณีที่
  ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50  ก็ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะ
  กรรมการคัดเลือก

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 1. นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง(ปริญญาตรี)
  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75
  ขึ้นไป สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชา
  วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (ปริญญาโท) นี้ได้โดยไม่ต้องผ่าน
  การสอบคัดเลือก

 2. นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง(ปริญญาตรี)
  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.75
  สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชา
  วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(ปริญญาโท)ได้โดยต้องได้รับการ
  คัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ
  ประจำหลักสูตรกำหนด

 3. ผู้สมัครที่มิได้จบจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง(ปริญญาตรี)
  แต่จบปริญญาตรีจากหลักสูตรทางด้าน
  วิศวกรรมศาสตร์ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หรือของมหาวิทยาลัยอื่น สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
  มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์์และการจัดการเชิงธุรกิจ (ปริญญาโท)
  ได้โดยการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้า
  ศึกษาต่อประจำหลักสูตรเป็นผู้กำหนด

 4. ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งที่มี
  อายุการทดสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้าศึกษา คือ ผลคะแนนทดสอบ
  ความรู้ภาษาอังกฤษ (TU-GET) หรือผลคะแนน TOEFL หรือ ผลคะแนน
  IELTS

          ทั้งนี้คณะกรรมการประจำหลักสูตรอาจพิจารณากำหนดให้นักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกตามข้อ 3. บางรายต้อง ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมบางรายวิชาหรือ ทุกรายวิชา
วัดผลเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผ่าน) โดย นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาได้ระดับ P(ผ่าน) ดังนี้

บช. 201      การบัญชีขั้นต้น  
3  หน่วยกิต
กง. 201       การเงินธุรกิจ
3  หน่วยกิต
กต. 201       หลักการตลาด
3  หน่วยกิต
ทอ. 201       หลักการบริหาร
3  หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
 

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจในระดับปริญญาโทเป็นหลัก
สูตร 1.5 ปีภาคภาษาไทยศึกษาแบบเต็มเวลา(ภาคกลางวัน)ในระบบทวิภาค(ปีละ2 ภาค
การศึกษาปกติโดยมีภาคฤดูร้อนด้วย) จัดการเรียนการสอน ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นหลัก นอกจากมีีความจำเป็นบางรายวิชาอาจมี
ีการจัดการเรียนการสอนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต หรือ ที่ท่าพระจันทร์