แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
-จดทะเบียนล่าช้ากรณีพิเศษ
-ป่วยระหว่างสอบ
-ถอนรายวิชาล่าช้าเมื่อพ้นกำหนดเวลา
แบบฟอร์มลาเรียน
แบบฟอร์มลาพักการศึกษา
แบบฟอร์มลาออก
 
 
โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3234 , 3235 , 3250
โทรสาร 0-2564-3001-9 ต่อ 3223
เว็บไซต์ : http://www.ebm.engr.tu.ac.th  
E-mail : ebm-info@engr.tu.ac.th