เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 - วันที่ 31 มกราคม 2556

 
โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

           โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจเป็นการบูรณาการและเชื่อม
ต่อองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และพาณิชย์ศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยการที่ยังคงองค์
ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไว้ในขณะเดียวกันหลัก
สูตรได้จัดให้มีวิชาทางพาณิชยศาสตร์ที่เป็นความรู้ที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพและ
เป็นรากฐานที่จำเป็นให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความพร้อมในการรับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปทางด้านพาณิชยศาสตร์ในระดับปริญญาโทด้วย

ชื่อปริญญา

 
(ชื่อเต็มภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 
 
(วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ)
 
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Engineering
 
 
(Engineering and Business Management)
 
(ชื่อย่อภาษาไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ)
 
(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)
B.Eng. (Engineering and Business Management)

กำหนดการการรับสมัครปีการศึกษา 2556

กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร
(พฤ.) 1 พ.ย.55 - (พฤ.) 31 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
และสถานที่สอบ (ทางเว็ปไซต์
http://www.ebm.engr.tu.ac.th)
(อ.) 5 ก.พ. 56
สอบ Aptitude test
Abtitude test (13.00 - 15.00น.)
(จ.) 11 ก.พ. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์และสถานที่สอบ
(ทางเว็ปไซต์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th)
(พฤ.) 14 ก.พ.56
สอบสัมภาษณ์ (09.00-12.00 น.)
(จ.) 18 ก.พ.56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์
www.ebm.engr.tu.ac.th
(พ.) 20 ก.พ.์ 56
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา*
(พ.) 20 - (จ.) 25 ก.พ.56

หมายเหตุ:  * ค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ไม่ได้รับคืนหากสละสิทธิ์

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

           ปีการศึกษาละ 80 คน

โครงสร้างหลักสูตร

     
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

126

หน่วยกิต

 

2.1) วิชาแกน

29

หน่วยกิต

 

2.1.1) วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

20

หน่วยกิต

 

2.1.2) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

หน่วยกิต 

 

2.2)

 วิชาเฉพาะสาขา

 

97

หน่วยกิต

 

 2.2.1)

 วิชาบังคับทางวิศวกรรม

 

76

หน่วยกิต

 

 2.2.2)

 วิชาเลือก

 

21

หน่วยกิต

3) วิชาเลือกเสรี

             6

หน่วยกิต

     รวมทั้งหลักสูตร

         162

หน่วยกิต


ค่าใช้จ่าย

 
- ค่าหน่วยกิต  หน่วยกิตละ
1,500
 บาท
 
- รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตร (4 ปี)
400,000
 บาท

ใบสมัคร
     สามารถเลือกซื้อได้จาก
 
 • โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) ชั้น 2  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือ
 • ดาวน์โหลด จากเว็บไซด์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th

การสมัคร
    สามารถสมัครได้จาก
 
 1. สมัคร Oline ทางเว็บไซต์ Http://www.ebm.engr.tu.ac.th
 2. สมัครด้วยตนเองที่ โครงการ EBM  ชั้น 2  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี 12120  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท   หรือ
 3. สมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี  500 บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัครส่งมาที่
  โครงการ EBM  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120

  โดยชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
       Company code: 8708
       Reference No.: โปรดระบุหมายเลข 301
       Customer ID: โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

หลักฐานการสมัคร

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1 ที่โรงเรียนออกให้
4. สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบมาตรฐาน
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ

 

หมายเหต

 
ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวสอบจากโครงการฯคือผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ซึ่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบจะได้รับในวันสมัครสอบกรณีที่สมัครที่โครงการฯ ส่วนกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์  โครงการฯ จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบไปยังท่านทางไปรษณีย์ หรือแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบทางโทรศัพท์ แล้วติดต่อรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบในวันสอบ

อนึ่งการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โปรดส่งมาให้ถึงโครงการฯ ก่อนวันปิดรับสมัครอย่างน้อย 2 วันทำการ

 

คุณสมบัติทั่วไป
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็น
  อุปสรรคต่อการศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษา
  เล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะประพฤติตามระเบียบข้อปฏิบัติของ
  มหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 • เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • จะต้องเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ
  คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เน้นวิทย์-คณิตฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50  หรือ
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เน้นวิทย์ – คณิตฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

เงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนต้นสังกัด พร้อมทั้งสำเนาเอกสารแสดงผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1.  

คะแนน SMART-I ประกอบด้วย

        - ความสามารถด้านคณิตศาสตร์                                                
        - ความสามารถด้านการอ่าน                              
        - ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                  
        - ความสามารถด้านความรู้รอบตัว

 

หรือ

2.  
คะแนนทดสอบมาตรฐานที่จัดสอบโดคสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต(สทศ.) ประกอบด้วย
 • สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องยื่นคะแนน O-NET และ/หรือ GAT + PAT 1 + PAT 3
 • สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม. 6 ต้องยื่นคะแนน               GAT + PAT 1 + PAT 3
 
หรือ
3.  

คะแนนทดสอบมาตรฐาน SAT (Scholastic Aptitude Test)

       -  (SAT I) Scholastic Assessment Test
       -  (SAT II) SAT Subject Tests


วิธีการคัดเลือก

 1. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 90%)
  โดยพิจารณาจาก 3 ส่วน ดังนี้
  1.1   เกรดเฉลี่ย   20 %  (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 20
         โดยค่าสูงสุดคือ 4.00 ให้คิดเป็นคะแนนเต็ม)
  1.2   คะแนนผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่ระบุตามเงื่อนไขการสมัครข้างต้น 30 %
          (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 30       ของคะแนนเต็ม)
  1.3   คะแนนสอบ Aptitude Test  40 % ของคะแนนเต็ม

 2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คะแนนเต็ม 100 %) โดยพิจารณาจาก
  2.1   คะแนนสอบตามวิธีการคัดเลือก ข้อ 1. (90%)
  2.2   คะแนนสอบสัมภาษณ์ (10%) คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน
  ให้ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          
โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
99  ม. 18   ต. คลองหนึ่ง  อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี  12120
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9  ต่อ  3250 ,3234, 3235
โทรสาร  0-2986-9547
http://www.ebm.engr.tu.ac.th 
E-mail: ebm-info@engr.tu.ac.th


การจัดการเรียนการสอน

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตร
4 ปี ภาคภาษาไทยศึกษาแบบเต็มเวลา (ภาคกลางวัน) ในระบบทวิภาค (ปีละ 2 ภาคการ
ศึกษาปกติโดยอาจมีภาคฤดูร้อนด้วย)จัดการเรียนการสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นหลักและที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์


หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนหน่วยกิตของ นศ.EBM

          แบบฟอร์มการขอเทียบโอนหน่วยกิต