ข่าวสาร


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)
กำหนดจัดกิจกรรมเสริมพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2555
วันที่ 11 มิถุนายน 2555

- รายละเอียดโครงการ
- กำหนดการ และแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ


 


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษ ระดับปริญญาตรี
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555


- กำหนดการหลังการสอบสัมภาษณ์

- แบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษา ปี 2555

- แบบฟอร์มชำระค่ารักษาสิทธิ์

- แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์


 
 


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)
วันที่ 5 มีนาคม 2555

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

หมายเหตุ ผู้สมัครที่เอกสารหลักฐานการสมัครไม่ครบให้นำมายื่น
ในวันสอบ Aptitude Test (วันที่ 10 มี.ค.55)

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2555
 


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ตารางสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 2/2554
  ตารางสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 2/2554
  ตารางสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียน 2/2554
 
ตารางสอนนักศึกษา ป.โท ภาคเรียน 2/2554

   


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่องการเลื่อนวันสอบไล่ ภาค 1/2554

 เลื่อนสอบไล่ภาค 1/54 ระดับปริญญาตรี ศูนย์รังสิต จากวันที่ 12-21 ตุลาคม 2554 เป็น 1-10 พฤศจิกายน 2554
 

 


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)


  ตารางสอบปลายภาค 1/2554


 


ตารางสอน
ประจำปีการศึกษา 2553
 ตารางสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2554
  ตารางสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 1/2554
  ตารางสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียน 1/2554


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 รอบที่ 2
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
  แบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษาโครงการฯ
  ตัวอย่างแบบฟอร์มชำระค่ารักษาสิทธิ์
  กำหนดการหลังการสอบสัมภาษณ์


ตารางสอน
ประจำปีการศึกษา 2554
 ตารางสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2554
  ตารางสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 1/2554
  ตารางสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียน 1/2554


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554

  ตรวจสอบรายชื่อเพื่อลงทะเบียนเรียน EL070 , EL 171
 


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)
ตารางสอน ภาคฤดูร้อน /2553

  ตารางสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน/2553
  ตารางสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน/2553
  ตารางสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ป.โท ภาคฤดูร้อน/2553
 


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปริญญาตรี ปี 54
 
 
 


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554
  ปีการศึกษา 2554
  ปีการศึกษา 2553
 
 


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
  แบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษาโครงการฯ
  ตัวอย่างแบบฟอร์มชำระค่ารักษาสิทธิ์
  กำหนดการหลังการสอบสัมภาษณ์


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษา โครงการEBM ปีการศึกษา 2554

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

 


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราชาว EBM
"Creativity Style EBM Contest"

รางวัลชนะเลิศ ดูงานที่ฮ่องกง 31พ.ย.-2 ธ.ค.53
กำหนดการรับสมัคร และ เงื่อนไขการแข่งขัน