โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปฏิทินกิจกรรม ภาคการศึกษา 2/2553
  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

 
 
กิจกรรมวันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ EBM ปี 53

ภาพข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
 
 
โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3234 , 3235 , 3250
โทรสาร 0-2564-3001-9 ต่อ 3223 หรือ 0-2896-9545
เว็บไซต์ : http://www.ebm.engr.tu.ac.th  
E-mail : ebm-info@engr.tu.ac.th