อาจารย์ประจำโครงการ EBM

บุคลากร ประจำโครงการวิศวกรรมศาสตร์ืและการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

   
อาจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์
ผู้อำนวยการโครงการ EBM
โทร.ต่อ 3225
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หาญพล พึ่งรัศมี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการ EBM
โทร.ต่อ 3230

นางสาวมินตรา วัชชิระนาวิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. ต่อ 3235
นางสาวชญารัตน์ แสงเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
โทร.ต่อ 3250
นางสาวพิรุณ ศรีเหรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. ต่อ 3234

นางสาวจันทรจิรา จอมเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.ต่อ 3250

   
นางสาวชุติมา ชาวบางงาม
นักวิชาการศึกษา
โทร.ต่อ 3234

   
 
 
 
โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3234 , 3235 , 3250
โทรสาร 0-2564-3001-9 ต่อ 3223 หรือ 0-2896-9545
เว็บไซต์ : http://www.ebm.engr.tu.ac.th  
E-mail : ebm-info@engr.tu.ac.th